Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Společnost Gleid group s.r.o., IČ 04988736,, sp. zn.: C 92955 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem Čajkovského 656/33, 586 01 Jihlava těmito podmínkami upravuje práva a povinnosti společnosti Gleid group s.r.o. jako provozovatele webu www.gleid.cz (dále jen „Provozovatele“) a všech jejích zákazníků, zejména čtenářů webu www.gleid.cz, účastníků akcí a účastníků Provozovatelem pořádaných soutěží, tedy všech registrovaných i neregistrovaných uživatelů webových stránek www.gleid.cz (dále jen „Uživatel“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných Provozovatelem webu www.gleid.cz.

2. Podmínky užívání internetových stránek www.gleid.cz

Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek upravuje podmínky užívání internetových stránek provozovatele umístěných na internetu (dále jen „Stránky“). Uživatel, který navštíví Stránky provozovatele, je povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud Uživatel nesouhlasí s ustanovením těchto podmínek, je povinen bez prodlení Stránky opustit. Jakýmkoliv užitím stránek nebo jejich zobrazením, či přístupem k nim (dále jen „užitím“) vyjadřuje Uživatel bezpodmínečný souhlas s těmito podmínkami. Provozovatel může úplně nebo částečně podmínit přístup na Stránky poskytnutím některých osobních či jiných kontaktních údajů Uživatele. Pravidla zpracování osobních údajů Uživatele a podmínky jejich užití jsou popsány níže v těchto Všeobecných podmínkách.

3. Autorská práva

Provozovatel je držitelem autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském nebo oprávněným uživatelem všech součástí těchto Stránek. Je zejména držitelem zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Stránek. Dále pak textů, videí, fotografií, grafiky, multimediálního obsahu. Uživatel nezískává oprávnění užívat obsah Stránek či jejich součástí jakýmkoliv jiným způsobem, než který je výslovně uveden na Stránkách, pouze užívá softwarové aplikace a Stránky jejichž vlastníkem je Provozovatel. Právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí pouze těmito podmínkami.

4. Obsah Stránek

Provozovatel neodpovídá za jakýkoliv obsah, který nemůže ovlivnit (zejména bannery, linky, reklamy, komentáře zákazníků, aj.) a dále neodpovídá za obsah stránek, na které odkazuje. Provozovatel je plně oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoliv součást obsahu a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací pokud je v rozporu s právním řádem České republiky, v rozporu s dobrými mravy, budou porušovat normy ISO 690, porušovat práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu osobních údajů, práva na dobrou pověst či dobré jméno, jehož obsah bude lživý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí, podněcuje k nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině nebo k omezování jejich práv a svobod. Provozovatel také neodpovídá za funkčnost, dostupnost, aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerého obsahu zveřejněného na Stránkách.

5. Povinnosti Uživatele při užívání Stránek

Uživatel se zavazuje, že bude vždy jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami při užívání Stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky. Zavazuje se, že bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, nebude poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů. Uživatel nesmí zveřejňovat na Stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu či rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti vůči jednotlivci či skupině nebo k omezování jejich práv a svobod, cokoli, k čemu nemá autorská práva. Uživatel nesmí zveřejňovat na Stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem. Uživatel se zavazuje, že nebude zasahovat jakýmkoli způsobem do obsahu či technických parametrů Stránek bez souhlasu Provozovatele, porušovat zabezpečení Stránek, využívat Stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), řetězových zpráv, hoaxů a odkazů na stránky, které porušují zákony ČR. Uživatel se zavazuje, že nezanese na Stránky viry či jakékoliv jiné nebezpečné programy nebo kódy, nebude vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů. Pokud bude Uživatel přidávat komentáře pod články, zavazuje se, že se bude řídit Kodexem Provozovatele. V případě že Uživatel poruší své povinnosti a závazky při užívání Stránek, může mu Provozovatel znemožnit přístup na Stránky a odstranit jakoukoliv součást obsahu Stránek, která je důsledkem tohoto porušení povinností.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud Uživatel poskytne Provozovateli své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoliv užitím služeb Provozovatele - vyplněním a odesláním registračního formuláře na Stránkách, poskytnutím svých osobních údajů v rámci soutěže či jiné provozovatelovi aktivity - uděluje Provozovateli svůj výslovný souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů včetně elektronického kontaktu. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu neurčitou. Uživatel je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením na e-mail info@gleid.cz. Uživatel je oprávněn písemně reagovat na obsah uveřejněný na Stránkách na e-mail info@gleid.cz, zejména pokud bude přesvědčen, že obsah je nevhodný, citově nepřijatelný a lživý. Provozovatel se zavazuje, že připomínku zváží, ale vyhrazuje si právo na ponechání příspěvku na Stránkách. Pokud Uživatel poskytne a sdělí Provozovateli e-mail, uděluje Uživatel Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení, propagačních materiálů Provozovatele či jeho obchodních partnerů prostřednictvím elektronické pošty. Pokud Uživatel nesouhlasí se zasíláním výše vyjmenovaných komerčních sdělení, je povinen toto písemně sdělit provozovateli na e-mail info@glaid.cz.

7. Souhlas s užitím příspěvků

Pokud Uživatel umístí na Stránky v souvislosti s jejich užíváním v elektronické podobě jakékoliv materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském (autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.), uděluje provozovateli svolení k bezplatnému a časově neomezenému užití. Uděluje také svolení k použití těchto příspěvků k marketingovým či propagačním účelům a právo poskytnutí výše uvedených oprávnění k příspěvkům třetí osobě. Veškerá oprávnění uděluje Uživatel Provozovateli bezplatně na dobu 50 let, není-li v podmínkách konkrétní akce či soutěže uvedeno jinak nebo nestanoví-li Uživatel výslovně, na jakou dobu ne kratší 1 roku toto právo uděluje. Tím, že Uživatel umístí své příspěvky na Stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Provozovateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoliv práva, která by v tom Uživateli bránila. Pokud se toto prohlášení Uživateli ukáže býti nepravdivé, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody a nákladů tímto způsobených. Provozovatel si také vyhrazuje právo příspěvky nevyužít a ze Stránek je odstranit, a to zejména v případě, že jsou v rozporu s povinnostmi zákazníka dle čl. 5 Všeobecných podmínek.

8. Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že bude údaje získané dle čl. 6 Všeobecných podmínek, zpracovávat a používat pouze za účelem vytváření databáze čtenářů Stránek www.gleid.cz, za účelem vyhodnocování návštěvnosti, za ůčelem vyhodnocování soutěží, za účelem zasílání výher ze soutěží, obchodních sdělení, propagačních materiálů Provozovatele či jeho obchodních partnerů. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté Uživatelem budou zpracovávány čistě pro potřeby Provozovatele, a to pouze osobami smluvně spřízněnými s Provozovatelem a tyto nebudou zpřístupněny žádné další osobě. V případě, že Provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má Uživatel právo požadovat po Provozovateli vysvětlení a požadovat také, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Provozovatel nenese zodpovědnost za napadení databáze osobních údajů třetí osobou, která není s Provozovatelem ve smluvním vztahu.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem od 1.5.2016. Všeobecné podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoli měnit či doplňovat a bez nutnosti oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním na Stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude Stránky dále užívat.