Reklama

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatel Gleid group s.r.o. pronajímá inzertní plochy umístěné na webových stránkách magazínu Gleid – www.gleid.cz. Reklamní služby poskytovatel inzerentům poskytuje na základě objednávky nebo na základě smlouvy. Podpisem objednávky inzerent stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.

Objednávka musí být ze strany inzerenta písemně potvrzena. V objednávce je inzerent povinen uvést své IČ, DIČ a sídlo firmy.

II. Specifikace služeb

Inzertními službami se rozumí poskytnutí inzertní plochy ve specifikovaném formátu, na konkrétním místě a na určené období, vše je definováno v objednávce a kalkulaci.

Součástí inzertních služeb poskytovatele mohou být i další doplňkové služby dle dohody smluvních stran. Poskytovatel inzerce si vyhrazuje právo stanovit zvláštní obchodní a platební podmínky včetně cen na specializovanou inzerci a grafické či jiné doplňkové služby.

Ceny do soutěží, dodané objednavatelem, zůstávají předmětem vlastnictví objednavatele až do fyzického předání těchto cen výherci. Gleid group s.r.o. je však oprávněn k cenám do soutěží uplatnit zadržovací právo k zajištění povinností objednavatele plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Gleid group s.r.o. a takovým objednavatelem. Objednavatel se zavazuje splnit veškeré daňové a další související povinnosti.

Objednavatel nese plnou zodpovědnost za obchodní dopad a obsahovou stránku reklamní kampaně a zprošťuje společnost Gleid group s.r.o. veškerých nároků jakékoliv povahy uplatňovaných třetími stranami a to zejména nároků uplatňovaných ve spojení s ustanoveními o nekalé soutěži a autorském právu.

Poskytovatel ručí za dodržení smlouvy s inzerentem, a pokud vznikne jakákoli závada v kampani, je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady zjednat její nápravu.

III. Podklady pro inzerci

Inzerent je povinen dodat poskytovateli podklady k inzerci:
a) veškeré grafické podklady musí zadavatel dodat 7 dní před spuštěním prezentace
b) grafické podklady musí být dle technických požadavků, musí být dodržena datová velikost a
specifikace z ceníku, smlouvy.

Za včasné a bezchybné doručení podkladů poskytovateli odpovídá inzerent. Nedodání či chybné dodání podkladů ze strany inzerenta nemá vliv na sjednanou cenu a platbu inzerce poskytovateli. Inzerent odpovídá za veškerou obsahovou stránku dodaných materiálů. Poskytovatel neodpovídá za obsahovou správnost dodaných předloh/materiálů a není povinen zkoumat, zda nejsou porušována práva třetích osob.

V. Cena inzerce

Cena inzerce je dána aktuálním ceníkem. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník měnit bez předchozího oznámení. Změny cen inzerce se nevztahují na již potvrzené objednávky. Individuální cenové podmínky a slevy jsou platné pouze v případě, že inzerent dodrží veškeré podmínky dané potvrzenou objednávkou.

VI. Platební podmínky

Inzerent je povinen uhradit do 14 dnů od potvrzení objednávky poskytovateli sjednanou cenu inzerce, nejpozději však 1 den před termínem realizace inzerce. Inzerent je povinen uhradit sjednanou cenu za inzerci bezhotovostním převodem.

Poskytovatel vystaví a odešle inzerentovi daňový doklad-fakturu k úhradě sjednané ceny nejdříve v den potvrzení objednávky. Lhůta splatnosti ceny za inzerci činí 14 dnů od doručení daňového dokladu-faktury, nejpozději ale do 1 dne před termínem realizace. Má se za to, že faktura-daňový doklad je doručena inzerentovi třetí den po odeslání. Částka je uhrazena v den připsání částky ve prospěch účtu poskytovatele.

Poskytovatel inzerce může v případě prodlení s úhradou jakékoli části sjednané ceny odmítnout další objednávky.

VII. Odmítnutí uveřejněné inzerce

Poskytovatel je oprávněn odmítnout inzerci, jestliže obsah, nebo provedení odporuje etickým zásadám a zájmům poskytovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Poskytovatel není povinen inzerentovi sdělovat důvod odmítnutí inzerce. Je-li již uzavřena smlouva, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. Pokud byla poskytnuta záloha, poskytovatel ji vrátí inzerentovi.

VIII. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou ukončit vzájemný vztah kdykoli na základě písemné dohody. Inzerent může vypovědět služby potvrzené objednávkou pouze písemně.

X. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují nešířit informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu. Veškeré informace, které si strany poskytly při jednání o uzavření smlouvy a v souvislosti se smlouvou, označují strany jako důvěrné ve smyslu § 271 zákona č. 513/1991 Sb.