Gleidshop
Obecná pravidla soutěže
Obecná pravidla soutěží na webových a facebookových stránkách magazinu Gleid.
I. Obecná ustanovení
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který souhlasí s pravidly soutěže, splňuje podmínky soutěže a akceptuje formu soutěže na webových a facebookových stránkách magazinu Gleid. Vstupem do soutěže se účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Gleid group s.r.o., se sídlem Čajkovského 33, Jihlava, PSČ 586 01, IČ: 04988736, sp. zn.: C 92955 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „organizátor“). 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou na území České republiky, soutěže se nesmí zúčastňovat zaměstnanci organizátora a jejich blízké osoby. 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 6. Organizátor nemusí odpovídat na dotazy účastníků a uchovávat jejich dotazy.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře, odpovědi, sdílením a pod. organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, email, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má k nim právo přístupu, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Soutěž

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže, stejně jako počet výherců a pravidla soutěže.
2. Ze všech odpovědí, příspěvků, které byly účastníky vloženy v příslušném období, vylosuje nebo vybere organizátor výherce.
3. Výherce je povinen se k výhře přihlásit a kontaktovat nás do zpráv. Pokud se výherce do 14 dnů od vyhlášení soutěže neozve, jeho nárok na výhru zaniká.

IV. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách magazínu nebo na www.gleid.cz
3. Organizátor má právo zveřejnit jména výherců, fotografii výherce s výhrou po vzájemné dohodě.
Výherce je povinen po dodání výhry zaslat fotografii, buďto sebe společně s výhrou nebo alespoň rozbalený výherní produkt.
4. Výhry budou výhercům předány:
a) v sídle organizátora
b) budou zaslány přepravní společností na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice, náklady hradí organizátor
c) budou zaslány emailovou poštou jako příloha např. Dárkového kuponu apod.
5. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
6. Ceny v soutěži nelze měnit za hotovost.